Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent/Beweegprofessional: Slim Gezond Gewicht, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en/of de Studio van Slim, aanbieder van beweeglessen in de Body & Mind sector; te weten: Pilates-, Yoga- en Body & Mind lessen en voor bij
    Les Mills aangesloten clubs: Bodybalance lessen.
  • Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent/beweegprofessional advies en begeleiding verleend wordt en/of lessen gegeven worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend en de lessen in de hoedanigheid van beweegprofessional worden aangeboden zoals met cliënt is overeengekomen;
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent/beweegprofessional geeft advies aan de cliënt en/of geeft les aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent/beweegprofessional hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Inzake een consult: indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Er wordt geen factuur verstrekt van een afgemeld consult.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent/beweegprofessional de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent/beweegprofessional is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent/beweegprofessional beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent/beweegprofessional behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, video’s en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent/beweegprofessional noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent/beweegprofessional verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient na elk consult contant of middels een betaalverzoek plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient indien bij uitzondering anders overeengekomen de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien een nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
De beweegprofessional hanteert een betaalsysteem d.m.v. een strippenkaart die op voorhand middels een betaalverzoek of contant wordt betaald. De strippenkaart omvat 10 lessen die binnen een periode van 16 weken moeten worden gevolgd, normale omstandigheden in acht genomen. Wanneer er een strippenkaart is afgerond, wordt er één extra les aangeboden. De strippenkaart is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen zonder dat hierover overleg is gepleegd met de beweegprofessional.

Indien een nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent/beweegprofessional heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent/beweegprofessional sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent/beweegprofessional verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent/beweegprofessional.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent/beweegprofessional verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent/beweegprofessional nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent/beweegprofessional om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent/beweegprofessional te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent/beweegprofessional is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.